(แบบหมายเลข 1)

                                                                                                                                          เลขที่.................

                                                                                                                 ด้านรับ

                                                         ใบสำคัญการลงบัญชี           ด้านจ่าย

ทั่วไป

ส่วนราชการ................................

                                                                           วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................

รายการ

รหัสบัญชี

เดบิต

เครดิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

ผู้ทำ

ผู้อนุมัติ

ผู้ลงบัญชี