หน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางสาวกิ้มเหียน      ขวัญเดช)

1. การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินบำรุงการศึกษา

2. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินบำรุงการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

3. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินงบประมาณทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

4. สมุดรายวันทั่วไป

5. จัดทำบัญชีย่อยต่าง ๆ

            - สมุดเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ

              เงินฝากกระแสรายวัน – เงินงบประมาณ

              เงินฝากกระแสรายวัน – เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              เงินฝากออมทรัพย์ – เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - สมุดเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ

              เงินฝากกระแสรายวัน – เงินบำรุงการศึกษา

              เงินฝากกระแสรายวัน – เงินบำรุงการศึกษา

            - บัญชีย่อยลูกหนึ้ เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

            - ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

6. สมุดบัญชีแยกรายประเภททั่วไป

            - สมุดเงินฝากธนาคาร

            - ทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี

            - ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินนอกประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

            - ทะเบียนคุมยอดใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

            - ทะเบียนคุมยอดเงินทดรองราชการรับจากคลัง

            - ทะเบียนคุมยอดเจ้าหนี้

            - ทะเบียนคุมยอดทุน

            - ทะเบียนคุมยอดรายได้เงินนอกประมาณ  - เงินบำรุงการศึกษา

            - ทะเบียนคุมยอดภาษีหักส่งล่วงหน้า

            - ทะเบียนคุมยอดค่าปรับหักส่งล่วงหน้า

            - ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ

            - ทะเบียนคุมยอดรายได้ระหว่างกัน

            - ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

            - ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

        - ทะเบียนคุมยอดรายได้จากงบประมาณค้างรับ

            - ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ – มีปัจจุบัน

            - ทะเบียนคุมยอดรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย

            - ทะเบียนคุมยอดรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย

7. จัดทำงบทดลอง

8. กระดาษทำการ

9. จัดทำรายการประจำเดือน

10. จัดทำรายงานประจำเดือน

11. จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุงการศึกษาประจำเดือน

12. รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

13. จักทำรายการประจำปี

14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย