ระบบการบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้าง

1.      การตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินให้มีความต่อเนื่องและถูกต้อง พร้อมจัดเก็บ

2.      การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินบำรุงการศึกษา

3.      การลงบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินบำรุงการศึกษาทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

4.      การลงบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินงบประมาณทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

5.      จัดทำทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

6.      จัดทำทะเบียนคุมยอดใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

7.      จัดทำทะเบียนคุมยอดการขอเบิก (ขบ.)

8.      จัดทำทะเบียนคุมยอดการบัญชี (บช.)

9.      จัดทำทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี

10.  จัดทำสมุดเงินสด

11.  จัดทำสมุดเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ

12.  จัดทำสมุดเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ

13.  จัดทำสมุดเงินฝากคลัง

14.  สมุดรายวันทั่วไป

15.  จัดทำบัญชีย่อยต่าง ๆ ฯลฯ

16.  จัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ

17.  จัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง

18.  จัดทำทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

19.  จัดทำทะเบียนคุมรายเงินมัดจำประกันสัญญา

20.  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

21.  จัดทำงบทดลอง

22.  กระดาษทำการ

23.  จัดทำรายงานประจำเดือน

24.  รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

25.  รายการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

26.  จัดทำรายงานประจำปี