การวางแผนธุรกิจ

สำหรับนักศึกษา

1.   ข้อมูลพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ

 1.1  ชื่อ-สกุล (ผู้ประกอบธุรกิจหลัก)   นายพายุวัฒน์    เจ๊ะหลี

 1.2  ประเภทสินค้า/บริการ  ให้บริการ ล้าง ติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด

             ชื่อกิจการ  แอร์ คอนเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

 1.3 สถานที่ตั้งธุรกิจ  สถานประกอบการอาชีพอิสระวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่ 7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    90110

 

1.4 ประวัติความเป็นมา มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจที่ทำให้ประกอบธุรกิจ

                 กลุ่มจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอร์ คอนเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส โดยมีหุ้นส่วนจำนวน 5 คน เป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกัน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2  แผนกช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

และช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  มีการรวมทุนเริ่มต้นด้วยเงิน คนละ 1,500 บาทรวมเป็นเงินทุนดำเนินการ 7,500 บาท   จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ แอร์ คอนเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส เพื่อมุ่งหวังฝึกหัดและหาประสบการณ์ด้านการจัดตั้งธุรกิจอิสระโดยคาดหวังว่าจะมีผลพลอยได้  เป็นกำไรจากการดำเนินการเพื่อแบ่งปันกำไรให้สมาชิก

การจัดตั้งธุรกิจนี้  ได้มีการเลือกสมาชิกแต่คนที่มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ  ความถนัด  ในการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมที่มีเงินทุนไม่มากนักด้วยกระบวนการจัดการที่ไม่ซับซ้อน   โดยสำนักงาน     คณะกรรม

การอาชีวศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกหัดคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ และโอกาสข้างหน้าเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้ประกอบธุรกิจในอนาคต   และส่งผลให้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเจริญ

รุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติต่อไป

1.5 วัตถุประสงค์ของการทำแผนธุรกิจ

เพื่อต้องการวางแผนธุรกิจในอนาคต

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและแบบแผนที่แน่นอน

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน

1.6 เป้าหมายของการจัดทำแผนธุรกิจ

ธุรกิจที่มีความมั่นคง ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น

เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมีธุรกิจเป็นของตนเองในอนาคต

มีอาชีพและรายได้ รองรับหลังจากจบการศึกษา

1.7 ชื่อผู้เข้าร่วมประกอบธุรกิจ

                                ชั้น ปวส.2 แผนกช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 นายพายุวัฒน์      เจ๊ะหลี    ผู้จัดการ

 นายพีคายุ         มณีไชย     

 นายเศกสรรค์     แก้วจำรัส

 นายอนุวัชร       ยะเป็ง      

                ชั้น ปวช.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 นายวรายุทธ      จันทร์พราหมณ์

 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์

                   การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ภาพรวมของกิจการ  

 2.1 จุดแข็ง (Strength) (ปัจจัยภายในองค์กรที่ทำให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง)

                    1.ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการทำงานโดยการเพิ่มน้ำหอมที่แปลกใหม่กว่า

                  2. มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพราะเป็นวัยกำลังทำงาน

                 3. ล้างเครื่องปรับอากาศโดยไม่ใช้น้ำ แต่ใช้นอร์ก้าโฟมซึ่งแตกต่างจากร้านทั่วๆไป

                   4. ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด เนื่องจากสมาชิกเป็นนักศึกษา

 

2.2 จุดอ่อน (Weakness) (ปัจจัยในองค์กรที่ทำให้ธุรกิจเสียเปรียบคู่แข็ง)

                    1. ประสบการณ์ในการทำงานมีปานกลาง

                  2. มีช่องทางการตลาดที่น้อยกว่าคู่แข็ง

                 3. มีเงินทุนหมุนเวียนต่ำ  เนื่องจากเป็นนักศึกษา

 

 

 

                2.3 โอกาส (Opportunity) (ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าในอนาคต)

                   1. รัฐบาลมีการสนับสนุนให้มีรายได้ระหว่างเรียน

                 2. คนในสังคมจะชื่นชมและมองเห็นนักศึกษาที่มีแนวคิดในการทำงาน

                3. ในปัจจุบันคนในสังคมนิยมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศ   ร้อนขึ้น

                4. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

2.4 อุปสรรค (Threat) (ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้ธุรกิจไม่รุ่งเรืองเติบโตช้าหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ)  

                   1. มีผลิตภัณฑ์ทดแทนในการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น  เพราะประหยัดค่าไฟ

                    2. มีร้านติดตั้ง ล้าง ซ่อม เครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้น

 

3.กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ

             แผนการตลาดและคู่แข่งขัน

                   3.1 คู่แข่งขัน (ระบุชื่อคู่แข่งขัน  ข้อได้เปรียบ  และข้อเสียเปรียบของธุรกิจที่มีต่อคู่แข่งขัน)

              ชื่อคู่แข่งขันทางตรง(สินค้า/บริการที่เหมือนกัน)

1.SM แอร์

2.หาดทองแอร์กรุ๊ป

3.นิวกี่จีเนียริ่ง 

            ชื่อคู่แข่งขันทางอ้อม (สินค้า/บริการที่ทดแทนกันได้)

1. สินสว่างการไฟฟ้า จำกัด

2. นำสินการไฟฟ้า

3. วิชุสิน

 

 

 

 

 

3.2 ข้อได้เปรียบ  และข้อเสียเปรียบของธุรกิจที่มีต่อคู่แข่งขันสินค้า/บริการ(ของตนเอง)

               

ข้อดี

1. มีบริการรวดเร็วทันใจ เนื่องจากติดต่อทางโทรศัพท์มือถือได้สะดวก

2. มีบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะด้าน  และมีอุปกรณ์พร้อม

3. รับบริการดูแลลูกค้าและรับซ่อมหลังการติดตั้ง

4. บริการทางอินเตอร์เน็ตของระบบเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

5. ราคาถูกกว่าท้องตลาด มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             ข้อเสีย

1. ประสบการณ์ในการทำงานมีปานกลาง

2. มีเงินทุนในการหมุนเวียนต่ำ

3. ให้บริการลูกค้าได้เฉพาะหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดเท่านั้น

สินค้า/บริการ (ของคู่แข่งขัน)

                        ข้อดี

1.มีประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนานกว่า

2.ชื่อบริษัท  เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไป

3.มีเงินหมุนเวียนมากกว่า

               ข้อเสีย

1. ราคาบริการค่อนข้างสูง

2. มีเทคโนโลยีเก่าๆ เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่ลงทุนเพิ่ม

    

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้สินค้า/บริการ

                  ลูกค้าเป้าหมายหลักคือ บุคคลทั่วไป บริษัทต่างๆ   ห้างสรรพสินค้า  โรงแรม   และสถานที่ราชการ

 

3.4 รายละเอียดลักษณะสินค้า/บริการที่จำหน่ายหรือบริการ

 

 

สินค้า/บริการ

ลักษณะเด่น

1.ล้างเครื่องปรับอากาศ

1.ไม่ใช้น้ำ  แต่ใช้นอร์ก้าโฟมแทนการใช้น้ำ

2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

1. การติดตั้งที่เรียบร้อยสวยงาม มีการเก็บกวาดงานเมื่อเสร็จงาน และเพิ่มน้ำหอมให้เครื่องปรับอากาศ

3.ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1.เมื่อเครื่องมีปัญหาสามารถเรียกใช้ได้ทันที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 การกำหนดราคา

 

สินค้า/บริการ

ต้นทุน

ราคาขาย

ราคาขายของคู่แข็ง

1.ล้างเครื่องปรับอากาศ

250

450

600

2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

1,500

2,500

3,000

3.ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

700

1,000

1,500

 

 

3.6 การขายสินค้า

                                ยอดขาย...........47,000...........บาท/เดือน

                                  ขายสด..........100...........%

 

 

3.7 แนวโน้มยอดขายในอนาคต

 

รายการสินค้า

 

ระยะเวลาเดือน/ปี(จำนวนเงิน)

กรกฎาคม

 

สิงหาคม

 

กันยายน

 

1.ล้างเครื่องปรับอากาศ

 

6,750

(15 เครื่อง)

 

11,2500

(25 เครื่อง)

 

18,000

(40 เครื่อง)

 

 

2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

12,500

(5 เครื่อง)

 

25,000

(10 เครื่อง)

 

37,500

(15 เครื่อง)

 

3.ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 

6,000

(5 เครื่อง)

 

10,000

(10 เครื่อง)

 

 

15,000

(15 เครื่อง)

 

รวม

 

24,250

 

46,250

 

70,500

 

 

 

3.8 ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ (Place)

   .....ติดต่อลูกค้าโดยตรงและรับงานผ่านบริษัท

               โดยผ่านเว็บไซด์ของวิทยาลัย……..

 

 3.9  การส่งเสริมการขาย(Promotion)

หากคุณคิดจะติดตั้ง ซ่อมหรือล้างเครื่องปรับอากาศ ต้องนึกถึงร้าน แอร์ คอนเคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเพราะมีบริการรวดเร็ว ทันใจ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อัธยาศัยดี ราคาเป็นกันเอง ช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษหากคุณมาติดต่อภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ คุณจะได้รับส่วนลด 5 % เมื่อมีการติดตั้งบริการ ล้างแอร์ฟรี 2 ครั้ง

4. แผนการผลิต/บริการ      

                   4.1 กระบวนการผลิตสินค้า/บริการ

-จัดเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน

-ทำการปฏิบัติงาน

-ทดสอบงานที่ปฏิบัติ

-ทำความสะอาดสถานที่ที่ปฏิบัติงาน

-ติดตามและเยี่ยมเยือนลูกค้าเมื่อมีโอกาส

 

4.2 แผนที่กิจการ

 

                                                                                                                                                                     วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 

 


                                                                  ห้างคาร์ฟู                     วัดคอหงส์

ค่ายเสนาณรงค์

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                                                                     

 

 

 

 

 

4.3  แหล่งวัตถุดิบ

                        ร้านยูนิต แอร์ แอนด์ พารด์   

   

            4.4  การซื้อวัตถุดิบและเงื่อนไขการซื้อ

            

ซื้อเป็นเงินสด......50......%

ซื้อเป็นเงินเชื่อ.......50.......%

 แผนการจัดการ

               5.1 โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

                                                                                        ผู้จัดการ

 

                                                                                                        (นายพายุวัฒน์ เจ๊ะหลี)

 

 


                                                       

                                                                                             

 

                                                                           ที่ปรึกษา

                                                                                                                                                  .สุดี งามเฉลียว

                                                                                                                                                 .สุรศักดิ์  คงยวง

 

 

 

 

              ฝ่ายบริการ                                               ฝ่ายบริการ                                                       ฝ่ายบริการ

       นายพีคายุ มณีไชย                                          นายภาคิน  กฎแก้ว                               นายเศกสรรค์ แก้จำรัส

 

                                                    

                                                                                                                         ฝ่ายบุคคลและการเงิน

                                                                                                                    นายวรายุทธ จันทร์พราหมณ์

 

5.2 การจ้างพนักงาน/ลูกจ้าง

                     กิจการมีพนักงาน/ลูกจ้าง ณ ปัจจุบัน รวม 5 คน  กำไรนำมาแบ่งเท่าๆกัน

                                 - นายพายุวัฒน์   เจ๊ะหลี   ตำแหน่ง    ผู้จัดการ 

มีหน้าที่ ดูแลกิจการ

                                - นายอนุวัชร     ยะเป็ง   ตำแหน่ง หัวหน้าช่างอิเล็กทรอนิกส์   มีหน้าที่  รับผิดชอบระบบอิเล็กทรอนิกส์

- นายเศกสรรค์    แก้วกำรัส    ตำแหน่ง  หัวหน้าช่างไฟฟ้า  

มีหน้าที่  รับผิดชอบระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

                                 - นายพีคายุ     มณีไชย    ตำแหน่ง  หัวหน้าช่างแอร์  

มีหน้าที่  รับผิดชอบระบบการติดตั้ง ล้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

                                - นายวรายุทธ   จันทร์พราหมณ์   ตำแหน่ง  ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชี มีหน้าที่   จัดหาบุคลากรและทำบัญชีของกิจการ

 

5.3 แผนการดำเนินการ

 

 

 

 

 

หัวข้อ/กิจกรรมย่อย

 

ระยะเวลาประกอบธุรกิจเดือน/ปี

สิงหาคม

 

กันยายน

 

ตุลาคม

 

1. ด้านการตลาด   

1.ประกาศโฆษณาผ่านวิทยุชุมชนต่างๆ   

2.ประกาศโฆษณาผ่านทางเว็บไซค์

 

 

 

 

2. ด้านการผลิต/บริการ  

1. ล้างเครื่องปรับอากาศ  

2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

3. ด้านการเงิน   

1. เงินลงทุน

 

 

 

4. ด้านบุคคากร 

 1. จำนวนบุคลากร  5 คน

 

 

 

 

แผนการเงินและการลงทุน

             6.1 การลงทุนในการประกอบ(ธุรกิจ)

 

 

 

รายการ

จำนวนเงิน(บาท)

เงินลงทุนเริ่มต้น

7,500

เงินทุนหมุนเวียน

30,000

เงินกู้ยืม

-

มูลค่าสินทรัพย์เดิม

8,000

เครื่องมือ  อุปกรณ์

15,000

พาหนะ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์

6,000

อื่นๆ

2,000

รวม

69,000

 

 

 

 

6.2 งบประมาณการงบกำไรขาดทุน        

           

 

หัวข้อ/กิจกรรมย่อย

 

ระยะเวลาประกอบธุรกิจเดือน/ปี

สิงหาคม

 

กันยายน

 

ตุลาคม

 

รายได้จากการบริการ ล้าง ติดตั้ง ซ่อม

24,250

 

46,250

 

70,500

 

รายได้อื่นๆ

1,000

1,500

1,800

รายได้รวม

25,250

47,750

72,300

หัก  ต้นทุนบริการ

10,750

24,000

35,500

กำไรขั้นต้น

14,500

23,750

36,800

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย

500

700

800

ค่าใช้จ่ายในการขาย

500

600

700

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,000

5,000

5,000

กำไรจากการดำเนินงาน

8,500

17,450

30,300

หัก   ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

-

กำไรก่อนหักภาษี

-

-

-

หัก ภาษี

-

-

-

กำไรสุทธิ

 

8,500

 

17,450

 

30,300

 

 

กำไรขั้นตอนต่อเดือนเฉลี่ย  18,750   บาท