คำอธิบายรายวิชา งานฝึกฝีมือ รหัส 2100-1004
  จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ การบำรุงเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น
2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น
3. เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
4. เพื่อให้ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย รู้จักแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้
5. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ การตรงต่อเวลา มีระบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจในการใช้ การบำรุงเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น
2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรูปชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือทั่วไป
4. ลับคมตัดเครื่องมือทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวดับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานประกอบ