บริการข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

แบบฟอร์มวิทยฐานะ
บริการข้อมูล สำหรับครู
บริการข้อมูล สำหรับนักศึกษา
หลักเกณฑ์ใหม่วิทยฐานะ 52 แบบรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา(SAR)  
คู่มือการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม รายงานการประเมินตนเอง วท.หาดใหญ่ (Self Assessment Report) 2553  
แบบประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
รายงานการประเมินด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน (Self Assessment Report)  
ใบงบหน้าผลงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
ใบคำนวณคะแนน รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช.3  
แบบประเมินด้าน 2 รองผู้อำนวยการ รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ปวส. 2  
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง  
  แบบฟอร์มใบยืมเงิน  
  รายงานขอซื้อขอจ้าง  
  แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้