วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2552
สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  รหัสกลุ่ม 1107 (รายงานตัว ห้อง 225)
รายงานตัว วันที่ 25-26  กุมภาพันธ์  2552.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ
1 5210002206 นาย ชวณัฐ ปราณีราช  
2 5210000514 นางสาว วันวิสา อาจชัยชาญ  
3 5210001973 นาย ภานุพงศ์ บริรักษ์  
4 5210001704 นาย ภัทรพงศ์ ณรงค์ชัย  
5 5210002150 นางสาว สุนิษา ชูแก้ว  
6 5210001284 นาย อดิเทพ คชศิริ  
7 5210000626 นางสาว กาญจนา ทุ่มมาลี  
8 5210001702 นาย อลงกรณ์ ศักดิ์เศรษฐ  
9 5210001759 นางสาว อลิษา ฤทธิเกสร  
10 5210001214 นาย ธเนศ นกเพ็ชร  
11 5210001746 นางสาว จิราวัฒน์ ทองเลิศ  
12 5210000132 นาย อานนท์ สารเถื่อนแก้ว  
13 5210001021 นาย เอกราช เส้งเซ่ง  
14 5210001084 นางสาว วริษฐา บิลยะแม  
15 5210002856 นางสาว ชนิสรา ไชยวงศ์  
16 5210001280 นาย ธนพล หาญแกล้ว  
17 5210001333 นาย ศราวุธ อินทนะ  
18 5210002040 นาย พิชญะ ลียะผลมงคล  
19 5210001101 นาย เอกกำพล แซ่เตียว  
20 5210001638 นาย ปุณณรัตน์ วิวัฒน์สรรพกิจ  
21 5210002031 นางสาว ขวัญเนตร ปุญญถาวร  
22 5210001213 นาย อานัติ อินทรมุณี  
23 5210002141 นางสาว วิชาดา พรหมศิลา  
24 5210002547 นางสาว อาพันธกานต์ อู่ทอง  
25 5210002774 นางสาว นันท์นภัส เลขานุกิจ  
26 5210002876 นางสาว ชรินรัตน์ วัชรพาณิชอมร  
27 5210000546 นาย สรวิศ วงศ์อุษาโรจน์  
28 5210000589 นาย สันตา นพคุณ  
29 5210002894 นางสาว นันทิชา กิตติตระกูลกาล  
30 5210000026 นางสาว อนุช แซ่เลื่อง  
31 5210000240 นางสาว กนกวรรณ สังข์นุ่น  
32 5210001140 นางสาว ฐิติญากรณ์ บุญญามณี  
33 5210001225 นาย พงศ์พันธ์ จันทร์ทอง  
34 5210001911 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วสด  
35 5210001991 นาย ภานุวัฒน์ ช้างพลาย  
36 5210002239 นาย ณัฐนนท์ นัญญานันท์  
37 5210002397 นางสาว รุ่งรภัทร์ ทองพริก  
38 5210002598 นางสาว นับเดือน นพรัตน์  
39 5210002843 นางสาว พัชรกร เสนยิ้ม  
40 5210000374 นางสาว ธัญญาภัทร์ บุญมั่น  
41 5210001094 นาย ชวกร ทองมงคล  
42 5210001266 นาย จิรพงศ์ จงกล  
43 5210001403 นาย กิตติศักดิ์ เก้าเอี้ยน  
44 5210001648 นาย นภดล เพชรรงค์  
45 5210002101 นาย ศักดิพันธ์ ทองน้อย  
46 5210000944 นางสาว จุฬารัตน์ ป้อมสวัสดิ์  
47 5210001092 นาย วรา จันทร์ทอง  
48 5210001136 นาย วิไลลักษณ์ อินทกานนท์  
49 5210001407 นาย วรินทร์ สุวรรณพัฒน์  
50 5210002329 นาย จิรพัฒน์ เพชรพิศาล  
51 5210002869 นางสาว กฤตพร เลี้ยวประเสริฐกุล  
52 5210002917 นาย พุทธิพงษ์ อุ่นชู  
53 5210000267 นาย โชคชัย สีนุ่น  
54 5210000582 นางสาว นลิตา สมพงษ์  
55 5210001806 นางสาว ชญาดา จันทร์โรจน์  
56 5210001807 นาย จักราวุธ แก้วสุวรรณ  
57 5210001822 นางสาว สุทัตตา สุวรรณรัตน์  
58 5210001851 นางสาว ปัทมาภรณ์ เพิ่มพูน  
59 5210002319 นาย ขจรวิทย์ ขอบทำเหมือน  
60 5210002639 นางสาว สุรารักษ์ สมตัว  
61 5210000577 นางสาว วิชชุดา ยกย่อง  
62 5210000875 นางสาว วิมลวรรณ จันทร์ทอง  
63 5210000965 นาย ศุภมิตร บัวลอย  
64 5210001507 นาย พชรพล ไชยแก้ว  
65 5210001516 นาย ธีรกร อ่อนทอง  
66 5210000064 นาย วัชรพล เมืองดี  
67 5210000536 นาย สหรัฐ สิทธาจารย์ยุทธ  
68 5210000625 นาย นำภพ พสุธา  
69 5210001086 นาย จิรโรจน์ ฟุ้งเจริญ  
70 5210001212 นาย รัตนกร แสงแก้ว  
71 5210001300 นางสาว สาลินี ขวัญทองยิ้ม  
72 5210001928 นาย กรวิศว์ อินเคล้า  
73 5210001967 นาย อรรถวุฒิ ศรีจันทร์  
74 5210002346 นาย ชัยภักดิ์ ขุนเพชร  
75 5210002457 นางสาว พนิดา อินทะสะระ  
76 5210002764 นาย ชานุชิต ยกกระบัตร  
77 5210002779 นางสาว จันจิรา ฤาชา  
78 5210000248 นาย ธนาวุฒิ ดิสโร  
79 5210001058 นาย ฐาปกรณ์ จันทระ  
80 5210001404 นาย ศิวกร นิจอนันต์  
81 5210001676 นาย ณัฐดนัย อินทมณี  
82 5210001744 นางสาว จุรีพร พันโนฤทธิ์  
83 5210001754 นางสาว กฤษณา เมืองแก้ว  
84 5210001834 นางสาว วรางคณา ตรงจิตต์  
85 5210001936 นางสาว ยุพาพรรณ สุขสวัสดิ์  
86 5210002410 นาย ภิคเณศ รักดำ  
87 5210002493 นางสาว ปิยะธิดา แซ่ฟุ้ง  
88 5210002771 นาย นฤเบศร์ ผดุงทอง  
89 5210002897 นาย ภูเบศ ศรีสวนแก้ว  
90 5210000134 นาย ธิตินัย แก้วเกาะสะบ้า  
91 5210000642 นางสาว ปาริชาติ จินดารัตน์  
92 5210000772 นาย จิรนันท์ หวดสวัสดิ์  
93 5210001031 นางสาว ฐิติพร เกตุแก้ว  
94 5210001099 นาย ภาวี บินตุเหล็ม  
95 5210001210 นาย อธิรนันท์ นิลการณ์  
96 5210001412 นางสาว ศุภวรรณ เสนประดิษฐ์  
97 5210001725 นาย เจนณรงค์ คงสม  
98 5210001917 นางสาว ผกามาศ เจือกโว้น  
99 5210002777 นางสาว ปริชาต เนียมสัน  
100 โควต้า นางสาว มธุริน   ฉิมล่องดำ  
101 โควต้า นางสาว สุกัญญา   เหย็บบวช  
102 โควต้า นาย ภาณุพงศ์   นิพัทตระกุล  
103 โควต้า นาย นิพันธุ์   อ๋องสกุล  
104 โควต้า นางสาว มนฤดี  ศรีตั้งวงศ์  
105 โควต้า นาย วรพงศ์   สุนทะสโร  
106 โควต้า นางสาว วิมลวรรณ   จันทร์ทอง  
107 โควต้า นาย กิตติ   ผลทอง  
108 โควต้า นางสาว พิมฤดี   ธิบดี  
109 โควต้า นาย พรเทพ   บุญตามช่วย  
110 โควต้า นาย อานนท์   จันทร์นวล  
111 โควต้า นาย อภิชาติ   ขวัญชุม  
112 โควต้า นางสาว กวินณา   กรอบเพ็ชร  
113 โควต้า นาย จิรวัฒน์ ชุมมิ่ง  
114 โควต้า นาย กวีพล   เภทประสิทธิ์  
115 โควต้า นางสาว วรวรรณ ฟุมรัตน์  
116 โควต้า นาย ไฟซอล เบ็ญโส๊ะ  
117 โควต้า นาย ธนาวุฒิ ดิสโร  
118 โควต้า นางสาว ศิริลักษณ์ หมัดพิบูรณ์  
119 โควต้า นางสาว สุวนันท์ แก้วมณี  
120 โควต้า นางสาว ณัฐรดี ดำศรี  
121 โควต้า นางสาว ธันยพร บุญพันธ์  
122 โควต้า นางสาว จิรัสยา สิทธิศักดิ์  
123 โควต้า นางสาว สุพรรณี   ปานแก้ว  
124 โควต้า นางสาว วราพรรณ   สังข์สิงห์  
125 โควต้า นาย กฤษฎา จันทร์แก้ว  
126 โควต้า นางสาว นัชนันตา ไกรสุวรรณ