วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
ตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการกับประกาศของทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง

[ ระบบพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ] ] [ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 ]

ระดับ ปวช. [ รายละเอียดเพิ่มเติม ปวช. ]
จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร (ชุดละ 50 บาท) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   และสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร
สถิติจำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช.  
a
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช. วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. [ผู้เข้าสอบให้เตรียม ดินสอ 2B , ยางลบ ] [ตัวอย่างการฝนกระดาษคำตอบ]
a
ประกาศผล ระดับ ปวช. วันที่ 3 เมษายน 2557 [ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ] [ ประกาศผล โควต้า ปวช. ]
a
รายงานตัว ระดับ ปวช. วันที่ 4 เมษายน 2557
a
มอบตัว ระดับ ปวช. วันที่ 10 เมษายน 2557
a
ปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม ระดับ ปวช. วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2557
a
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับ ปวช. วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ระดับ ปวส [ รายละเอียดเพิ่มเติม ปวส. ]
จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร (ชุดละ 50 บาท) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
สถิติจำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส.       
a
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส. วันที่ 26 มีนาคม 2557 (ปิโตรเลียม, เทคโนโลยีหลุมเจาะ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ก่อสร้าง, โยธา, ระบบเสียง, สาขาที่รับจาก วุฒิ ม.6 ทุกสาขา)
a
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส. วันที่ 28 มีนาคม 2557 (ยนต์ทุกสาขางาน, เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ)
a
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส. วันที่ 29 มีนาคม 2557 (ไฟฟ้าทุกสาขางาน, อิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขางาน, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ)
a
ประกาศผล ระดับ ปวส. วันที่ 4 เมษายน 2557 [ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ] [ ประกาศผล โควต้า ปวส. ]
a
รายงานตัว ระดับ ปวส. วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น.
a
มอบตัว ระดับ ปวส. วันที่ 11 เมษายน 2557
a
ปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม ระดับ ปวส. วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
a
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับ ปวส. วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 68017 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th