Breaking News |  รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560       แบบข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้การจัดสรรทุนสนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
เอกสารงานวิจัย
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 3  
เข้าชมปีนี้ : 1,954  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,513  
  เอกสารงานวิจัย
ข้อมูลเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
ที่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง
1.        นายบวรศักดิ์  คงเสน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 กรณีศึกษา นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
2.        นายไชยา  คงพรหม รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3.        นายจิรศักดิ์ สิทธิยานนท์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2105-2003) ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4.        นายประสาน ไกรดำ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2104-2004
5.       
นายสมรักษณ์  สุขปานประดิษฐ์
6.        นางสาวพุฒตาล พร้อมมูล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบการเรียนของนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/1 ปีการศึกษา2559
7.        นายวรเทพ หลงขาว ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2/5-6
8.        นางวราภรณ์ นิลอนันต์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคเรียนที่2 /2559
9.        นางสาววันพิมพ์พร บูเอียด ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ STUDENT CENTERED LEARNINGแบบ GALLERY WALK
10.    ว่าที่ร.ต.หญิง จิราพร
พรมประถม
ศึกษาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะผู้สูงอายุและผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
11.    นายพสธร บูลวิบูรณ์ เครื่องอุ่นนมอัตโนมัติ
12.    นายวิวัฒน์  จิตนวล การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
13.    นางสาวอนัญญา  เรืองเพ็ง การบรูณาการ STEM สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิชาชีพ
14.    นางสาวทัศนีย์ สุนทรธรรม ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนในวิชากลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา2559
15.    นายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในภาควิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
16.    นางสุวลี จิตนวล ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเทคโนโลยี 2 ของนักศึกษาระดับปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
17.    นายธนาธิป กิมาคม การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
18.    นายวิชาญ พลคง ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559
 
19.    นายนทีชัย ชูชื่น
20.    สายพิณ เพ็ชร์ดำ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบอาคารเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
21.    นายวัชรพงษ์ ฉางดำ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติงานตกแต่งภายในประกอบด้วยของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
22.    นายสมพร คณะนา ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการทำงาน งานไม้ด้วยเครื่องมือกล นักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
23.    นายอัฏฐพล กาญจนเทพ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ของนักเรียนระดับชั้น สฟค.1/2 สาขาไฟฟ้าควบคุม
24.    นายสุทิน  เทพสวน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนซ้ำ
25.    นางวัชราภรณ์  นิยม ผลของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
26.    Mrs.Chalermporn Choosri Relationship between Motivation and Students’ English Learning Achievement: A study of the Second – year vocational certificate level Hatyai Technical College Students
27.    นายนพดล วิทยะพงศ์ วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารนักศึกษา ปวส.1/1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์