กำลังติดต่อ ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ