รายงานการวิจัยในช้นเรียน
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีผลต่อการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102) ของนักศึกษา ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หรือไม่

ผู้วิจัยและรับผิดชอบโครงการ

            นายสุทิน    เทพสวน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย

          แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ได้เปิดรับนักศึกษา ระดับช้น ปวช.1 สาขา วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  โดย รับสมัครจากผู้ที่จบจากชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 260 คน จำนวน 6 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนักศึกษา ประมาณ 20 คน มีทั้งหมด 12 กลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มคือ กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 จนถึง กลุ่ม 12 โดยแบ่งตาม คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม โดย กลุ่ม 1 จะมีผลการเรียนดีที่สุด
กลุ่ม 2 มีผลการเรียนรองลงมา จนถึงกลุ่ม 12 ตามลำดับ  โดยหลักสูตรชั้นปวช.1 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน หลายรายวิชา โดยเฉพาะวิชาวงจรไฟฟ้า 1 ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะของสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิชานี้มีลักษณะเฉพาะ เป็นวิชาคำนวณซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นจึงจะแก้ปัญหาโจทย์ได้ จากประสบการณ์การสอนในรายวิชานี้ พบว่า นักศึกษาหลายคนเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ ซึ่งอาจเกิดจากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ดังนั้นต้องมีการศึกษา ว่าพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีผลต่อการเรียนในวิชา วงจรไฟฟ้า 1 ( 2104-2102) ของนักศึกษาชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หรือไม่

คำถามการวิจัย

          นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ของแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102) ประสบปัญหาการเรียน จากการมืพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ไม่ดีหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

          เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ในภาคเรียนที่ 1 / 2549

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
          การวิจัยนี้ทำให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอน นำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนและนวัตกรรมสอนในรายวิชานี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ประสพ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมากขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

          กลุ่มเป้าหมาย
          กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาปวช.1 ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102) จำนวน 240 คน

          เครื่องมือในการวิจัย
                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. แบบทดสอบวิชา วงจรไฟฟ้า 1
  2. แบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

การรวบรวมข้อมูล
               ทำการทดสอบวิชา วงจรไฟฟ้า 1 ก่อน แล้วจึงทำการทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยทำการทดสอบกับนักศึกษา ชั้นปวช.1 แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนนักศึกษาชั้นปวช.1 ทั้งหมด  โดยเป็นนักศึกษาชั้นปวช. 1  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 ,กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 5  จำนวน 60 คน เข้ารับการทดสอบ
โดยทำการเก็บข้อมูลการทดสอบได้ผลการทดสอบดังตารางที่1

ตารางที่ 1 คะแนนของนศ.ในรายวิชา วงจรไฟฟ้าและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์


ชื่อ นักศึกษา

วิชาวงจรไฟฟ้า

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คะแนนที่ได้(%)

ผลการสอบ

คะแนนที่ได้(%)

ผลการสอบ

1.นาย กิตติกาญจน์  คชกาญจน์

0

ไม่ผ่าน

23

ไม่ผ่าน

2.นาย พงสถิต  ช่วยเนียม

6.7

ไม่ผ่าน

46

ไม่ผ่าน

3.นางสาว กรพินธุ์  จิระพันธู

6.7

ไม่ผ่าน

41

ไม่ผ่าน

4.นายณฐพล  สุขะปิณฑะ

0

ไม่ผ่าน

68

ผ่าน

5.นายประภัทร์พล  ศรีนวลขาว

0

ไม่ผ่าน

19

ไม่ผ่าน

6.นายนวชน   ตั้งบวรพิเชฐ

0

ไม่ผ่าน

59

ผ่าน

7.นายกมล  บุญโส๊ะ

0

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

8.นาย เนติธร  สุดธาราภิรมณ์

0

ไม่ผ่าน

31

ไม่ผ่าน

9.นายเธียรธัต  ศศานนท์

0

ไม่ผ่าน

22

ไม่ผ่าน

10.นายธนพล  รุ่งฉาย

0

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

11.นายเบญพล  วัฒนะคีรี

46

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

12.นายธนวิทย์  มุณีสิทธิ์

0

ไม่ผ่าน

41

ไม่ผ่าน

13.นายทิวากร  จันสุวรรณ

20

ไม่ผ่าน

22

ไม่ผ่าน

14.นายเจษฎา  คงจินดามุณี

0

ไม่ผ่าน

34

ไม่ผ่าน

15.นายธนพงษ์  โสมสง

0

ไม่ผ่าน

46

ไม่ผ่าน

16.นายชาญณรงค์  พุทธชาติ

0

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

17.นายนนทพัทธ์  ปลอดทอง

0

ไม่ผ่าน

56

ผ่าน

18.นายณัฐพศ์  คชกาล

22

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

19.นายเกรียงไกร 

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

20.นายวรพล  ประชุมชาติภักดี

0

ไม่ผ่าน

22

ไม่ผ่าน

21.นายวงษ์เดช  ประดิษฐ์วงศา

0

ไม่ผ่าน

31

ไม่ผ่าน

22.นายธนาวุฒิ  ขาวทอง

5

ไม่ผ่าน

34

ไม่ผ่าน

23.นายเฉลิมพล  มลิกะ

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

24.นายณัฐพล  อุดมศิลป์

0

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

25.นายทรรศณพนธ์  แซ่ซิน

0

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

26.นายจักรพันธ์  แก้วสุวรรณ์

12

ไม่ผ่าน

31

ไม่ผ่าน

27.นายกฤษดา  บุญกิจ

50

ผ่าน

66

ผ่าน

28.นายณฐวร  จามิตร

5

ไม่ผ่าน

13

ไม่ผ่าน

29.นายปิยพงศ์  กาฬวงค์

5

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

30.นายธิติพล  มณีโชติ

55

ผ่าน

59

ผ่าน

31.นายชัชพล  ชูทอง

0

ไม่ผ่าน

53

ผ่าน

32.นายเก่งชัย  เรืองแก้ว

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

33.นายฤทธิรงค์  เตรีพล

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

33.นายทศพล  แก้วสมทอง

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

34.นายพงศกร  ชูแสง

30

ไม่ผ่าน

59

ผ่าน

35.นายชัยรัตน์  นนทะพุธ

18

ไม่ผ่าน

60

ผ่าน

36.นายนพเดช  แก้วยะรัตน์

5

ไม่ผ่าน

60

ผ่าน

37.นายณัฐภัทร  ภู่ประยูร

28

ไม่ผ่าน

60

ผ่าน

38.นายชานน  เชื้อมงคล

30

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

39.นายภาคี  เพ็ชรรัตน์

5

ไม่ผ่าน

53

ผ่าน

40.นาย ธีรชลิต  ขุนอาษา

0

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

41.นายปรวิตร  สุวรรณรัตน์

0

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

42.นายณัฐวุฒิ  ชูสวัสดิ์

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

43.นายพงษ์ศิริ  สืบวงพฤกษ์

60

ผ่าน

53

ผ่าน

44.นายกิตติกร  เดชรพีกุล

10

ไม่ผ่าน

72

ผ่าน

45.นายชัยยุทธ  ทองนิล

0

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

46.นายเฉลิมฉัตร  จันทรทิพย์

0

ไม่ผ่าน

22

ไม่ผ่าน

47.นายนิธิคุณ  รัตน์ทู

16.7

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

48.นายพงษ์พัฒน์  เพ็ชรวรรณ

0

ไม่ผ่าน

38

ไม่ผ่าน

49.นายจิรายุ มะตุลา

6.7

ไม่ผ่าน

53

ผ่าน

50.นายประวิทย์  สุวรรณโณ

0

ไม่ผ่าน

50

ผ่าน

51.นายนิรันดร์  สินสมบุญ

3.3

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

52.นายเฉลิมพร  สุวรรณรัตน์

0

ไม่ผ่าน

31

ไม่ผ่าน

53.นายเจริญชัย   แซ่หุ้ย

0

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

54.นายนราธร  ชุมสุวรรณ

16.7

ไม่ผ่าน

34

ไม่ผ่าน

55.นายณัฐพงศ์  นิยมเดชา

16.7

ไม่ผ่าน

40

ไม่ผ่าน

56.นายเจษฎา  ดำแก้ว

36.7

ไม่ผ่าน

50

ผ่าน

57.นายจิรานุวัฒน์  แซ่ยับ

6.7

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

58.นาย ณัฐวุฒิ  นกงาม

0

ไม่ผ่าน

44

ไม่ผ่าน

59.นายพงธ์พันธ์  ด้วงดี

0

ไม่ผ่าน

30

ไม่ผ่าน

60.นายธนกร  นวลเขียว

26.7

ไม่ผ่าน

47

ไม่ผ่าน

การวิเคราะห์ข้อมูล
                การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์โดยนำคะแนนที่ได้จากทั้ง 2 แบบทดสอบ ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม มาหาค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบคะแนน ทั้ง 2 แบบทดสอบ เพื่อหาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 วิชา โดยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
                จากผลการสอบของนศ.สรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 2 จำนวนของนศ.ที่มีผลการสอบต่างๆกัน


วิชาที่สอบ

จำนวนนศ.ที่สอบ

ผ่านเกณฑ์ 50 %

จำนวนนศ.ที่สอบไม่

ผ่านเกณฑ์ 50 %

จำนวน นศ.ที่สอบได้ 0 คะแนน

จำนวนนศ.ที่สอบไม่ได้ 0 คะแนน

วงจรไฟฟ้า

3

57

34

26

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

16

34

-

60

ตารางที่ 3 คะแนนสอบของนศ.ที่ผ่านเกณฑ์ 50 % ในวิชา วงจรไฟฟ้า
และคะแนนสอบวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์


ชื่อ นศ.

วิชา วงจรไฟฟ้า

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลี่ย

นายพงษ์ศิริ  สืบวงพฤกษ์

18

16.5

17

19

นายธิติพล  มณีโชติ

16.5

19

นายกฤษดา  บุญกิจ

15

21

ตารางที่ 3  คะแนนนศ.ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 50 % แต่คะแนนไม่เป็น 0
ในรายวิชา วงจรไฟฟ้าและคะแนนสอบวิชา พื้นฐานทางคณิตศาสตร์


ชื่อนศ.

วิชา วงจรไฟฟ้า

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลี่ย

1.นาย พงสถิต  ช่วยเนียม

2

5.054

15

12.32

2.นางสาว กรพินธุ์  จิระพันธู

2

13

3.นายเบญพล  วัฒนะคีรี

14

14

4.นายทิวากร  จันสุวรรณ

6

7

5.นายณัฐพศ์  คชกาล

7

4.5

6.นายจักรพันธ์  แก้วสุวรรณ์

4

10

7.นายณฐวร  จามิตร

1.5

4

8.นายปิยพงศ์  กาฬวงค์

1.5

12

9.นายพงศกร  ชูแสง

9

19

10นายชัยรัตน์  นนทะพุธ

5

19

11.นายนพเดช  แก้วยะรัตน์

1.5

19

12.นายณัฐภัทร  ภู่ประยูร

8

19

13.นายชานน  เชื้อมงคล

9

13

14.นายภาคี  เพ็ชรรัตน์

1.5

17

15.นายนิธิคุณ  รัตน์ทู

5

4.5

16.นายจิรายุ มะตุลา

2

17

17.นายนิรันดร์  สินสมบุญ

1

4.5

18.นายนราธร  ชุมสุวรรณ

5

11

19.นายณัฐพงศ์  นิยมเดชา

5

13

20.นายเจษฎา  ดำแก้ว

11

16

21.นายจิรานุวัฒน์  แซ่ยับ

2

4.5

22.นายธนกร  นวลเขียว

8

15

23.-

-

 

-

 

ตารางที่ 4 นศ.ที่สอบได้  0  คะแนนในรายวิชา วงจรไฟฟ้า
และคะแนนสอบวิชา พื้นฐานทางคณิตศาสตร์


ชื่อ นศ.

วิชา วงจรไฟฟ้า

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คะแนนที่ได้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้

 คะแนนเฉลี่ย

1.นาย กิตติกาญจน์  คชกาญจน์

0

0

7

12.47

2.นายณฐพล  สุขะปิณฑะ

0

22

3.นายประภัทร์พล  ศรีนวลขาว

0

6

4.นายนวชน   ตั้งบวรพิเชฐ

0

19

5.นายกมล  บุญโส๊ะ

0

14

6.นาย เนติธร  สุดธาราภิรมณ์

0

10

7.นายเธียรธัต  ศศานนท์

0

7

8.นายธนพล  รุ่งฉาย

0

13

9.นายธนวิทย์  มุณีสิทธิ์

0

13

10.นายเจษฎา  คงจินดามุณี

0

11

11.นายธนพงษ์  โสมสง

0

15

12.นายชาญณรงค์  พุทธชาติ

0

13

13.นายนนทพัทธ์  ปลอดทอง

0

18

14.นายเกรียงไกร 

0

12

15.นายวรพล  ประชุมชาติภักดี

0

7

16.นายวงษ์เดช  ประดิษฐ์วงศา

0

10

17.นายเฉลิมพล  มลิกะ

0

12

18.นายณัฐพล  อุดมศิลป์

0

13

19.นายทรรศณพนธ์  แซ่ซิน

0

13

20.นายชัชพล  ชูทอง

0

17

21.นายเก่งชัย  เรืองแก้ว

0

12

22.นายฤทธิรงค์  เตรีพล

0

12

23.นายทศพล  แก้วสมทอง

0

12

24.นาย ธีรชลิต  ขุนอาษา

0

13

25.นายปรวิตร  สุวรรณรัตน์

0

14

26.นายณัฐวุฒิ  ชูสวัสดิ์

0

12

27.นายชัยยุทธ  ทองนิล

0

14

28.นายเฉลิมฉัตร  จันทรทิพย์

0

7

29.นายพงษ์พัฒน์  เพ็ชรวรรณ

0

12

30.นายประวิทย์  สุวรรณโณ

0

16

31.นายเฉลิมพร  สุวรรณรัตน์

0

10

32.นายเจริญชัย   แซ่หุ้ย

0

14

33.นาย ณัฐวุฒิ  นกงาม

0

14

34.นายพงธ์พันธ์  ด้วงดี

0

10

จากผลการวิจัย
นศ.ที่สอบวิชาวงจรไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ 50 %  มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 19 คะแนน
นศ.ที่สอบวิชาวงจรไฟฟ้าไม่ผ่านเกณฑ์ 50 % แต่คะแนนไม่เป็น 0  มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 12.32 คะแนน
นศ.ที่สอบวิชาวงจรไฟฟ้า 0 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 12.47 คะแนน

สรุป ได้ว่า พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีผลต่อการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า 1
(2104-2102) ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัย

          เวลาทำการวิจัย ระหว่าง วันที่ 9 มิถุนายน 2549 – 9 สิงหาคม 2549

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน

9 – 16
มิ.ย.

17 – 23
มิ.ย.

24 – 30
มิ.ย.

1 – 7
.ค.

8 – 24 ก.ค.

25-31
.ค.

1.เขียนโครงการ การวิจัย

 ¬®

 

 

 

 

 

2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 ¬®

 

 

 

 

 

3.สร้างเครื่องมือ

 

¨

 

 

 

 

4.ทดสอบเครื่องมือ

 

 

¨

 

 

 

5.เก็บข้อมูล

 

 

 

¨

 

 

6.วิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

 

 ¬®

 

7.จัดพิมพ์และเผยแพร่

 

 

 

 

 

 ¬®

ที่ปรึกษาโครงการ
         

  1. นาย สัมพันธ์   ทิพาพงศ์         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  2. นาย นิสิต  รัตนพันธ์             หัวหน้าคณะไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
  3. นาย ชวลิต    หนูเกื้อ            หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  4. นาย อุดม   จันพาหา             ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 

 

ผู้เสนอโครงการ
                   ................................................
                       (นาย สุทิน   เทพสวน)
                   ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                     วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                     ผู้พิจารณาโครงการ
             ...........................................                          ..............................................
          (                                     )                       (                                     ) ตำแหน่ง……………………………………..       ตำแหน่ง.....................................................
          ......................................................              .......................................................

                   ผู้อนุมัติโครงการ
                                      .................................................
                                    (                                         )               
                   ตำแหน่ง.........................................................................

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีผลต่อการเรียน
วิชาวงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102) ของนักศึกษา ชั้น ปวช.1
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หรือไม่

 

 

 

โดย

 

 

 

 

นาย สุทิน  เทพสวน
ผู้สอนวิชาวงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102)
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปี 2549
BACK