โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2549

ลำดับที่

ชื่อโครงงาน, สิ่งประดิษฐ์

1

สเกอร์บอร์ดวอลเล่ย์บอล

2

เครื่องแยกสารประกอบระบบแกว่ง

3

ระบบเตือนภัยน้ำท่วมสร้างเองได้

4

กันสาดอัตโนมัติ

5

สายยางดูดน้ำ

6

ชุดเพิ่มประสิทธิภาพ CONDENSING

7

เครื่องจับเวลา SNOOKER

8

เครื่องพันคอยล์ MOTOL

9

เครื่อง CCTV ป้องกันความปลอดภัย

นวัตกรรม/สื่อการเรียนการสอน งานวิจัยเต็มรูปแบบและงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2549

ลำดับที่

นวัตกรรม/สื่อการเรียนการสอน, งานวิจัยเต็มรูปแบบและงานวิจัยในชั้นเรียน

 

งานวิจัยเต็มรูปแบบ

1.

จุดมุ่งหมายของการใช้บริการอินเตอร์เน็ทของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 

งานวิจัยในชั้นเรียน

1.

การหาขาทรานซิสเตอร์และชนิดของทรานซิสเตอร์

2.

แก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ หัวข้อการออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น โดยสอนเพิ่มเติมในหัวข้อ        ต่อไป ชั้น สอท.1/1-2 ภาคเรียนที่ 1/2548

3.

การแก้ปัญหาการเข้าเรียนสายและขาดเรียนของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 กลุ่ม สอค.1/1-2 ที่เรียนวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า รหัส 3105-1001  โดย วิธีการให้โบนัส

4.

การแก้ปัญหานักศึกษาไม่มีทักษะการค้นคว้า เรียบเรียงและนำเสนออย่างเป็นระบบ ในรายวิชาธรณีวิทยาปิโตรเลียม (31202202) โดยใช้นวัตกรรม REP

5.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผสมสัญญาณคลื่นความถี่วิชาเครื่องส่งและสายอากาศ (2104-2210)

6.

การแก้ปัญหานักศึกษาที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกของนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้วิธีการฝึกจับคู่ทักษะการอ่านและอ่านหน้าชั้นเรียน

7.

ศึกษาเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการคัดกรองนักเรียนเข้าเรียนใน ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยใช้วิธีเปรียบเทียบผลการเรียน

8.

การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค    หาดใหญ่

9.

การแก้ปัญหานักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่เรียนวิชา งานตัวถังรถยนต์ ที่ผู้วิจัยสอน แต่งกายไม่ถูกกฎ ระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

10.

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีผลต่อการเรียนวิชาวงจร ไฟฟ้า 1 (2104-2102) ของนักศึกษา ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หรือไม่

11.

ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12.

ความพึงพอใจในการเรียนสายอาชีพของนักเรียน  นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

13.

ผลสัมฤทธิ์การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง           วิชา การควบคุมงานก่อสร้าง (3106-2110)

14.

การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน   ชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า       วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

15.

การสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการในการใช้  แป้นพิมพ์ (Keyboard) สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2548 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

16.

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาจากการกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามในเวลาเรียน
รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สรุปรายงานประเมินผล ปี 2549

ที่

ชื่อเรื่อง

วัน เดือน ปี ที่ประเมิน

หมายเหตุ

1.

ประเมินผลการดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

25 มกราคม 2549

 

2.

ประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมงานถนนอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1

27 มกราคม 2549

 

3.

ประเมินผลการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาจัดทำแผน   การเรียนรู้แบบบูรณาการ

9 กุมภาพันธ์ 2549

 

4.

ประเมินผลการดำเนินการจัดงานโรตารี่เอื้ออาทร 108 อาชีพ ครั้งที่ 3

10 กุมภาพันธ์ 2549

 

5.

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลังปัญญาอาชีวศึกษา ภูมิปัญญาวิชาชีพ

21 กุมภาพันธ์ 2549

 

6.

ประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549

27 มีนาคม 2549

 

7.

ประเมินผลการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2548

5 เมษายน 2549

 

8.

ประเมินผลการดำเนินงานมอบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2548

5 เมษายน 2549

 

9.

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 15

27 เมษายน 2549

 

10.

ประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าประจำกองและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

10 พฤษภาคม 2549

 

11.

ประเมินผลการดำเนินงานปฐมนิเทศ-ค่ายสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549

5 มิถุนายน 2549

 

12.

ประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-     เข้าพรรษา

18 กรกฎาคม 2549

 

13.

ประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

3 กรกฎาคม 2549

 

14.

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลังปัญญาอาชีวศึกษา ภูมิปัญญาวิชาชีพ จำนวน 3 ครั้ง

19 กรกฎาคม 2549

 

15.

ประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

26 กรกฎาคม 2549

 

16.

ประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   คณะวิชาพื้นฐาน ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

26 กรกฎาคม 2549

 

17.

ประเมินผลการดำเนินงานประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2549

26 กรกฎาคม 2549

 

18.

ประเมินผลการจัดงานวันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2549

 

19.

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการงามอย่างไทย

5 กันยายน 2549

 

20.

ประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเฉลิม           พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

8 กันยายน 2549

 

21.

ประเมินผลการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549

11 กันยายน 2549

 

22.

ประเมินผลการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน      นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549

12 ธันวาคม 2549

 

 

 

ปี 2549
BACK