เรื่อง :: รับสมัครครูจ้างสอน


วันที่: 30 เม.ย. 2550
รับสมัครครูจ้างสอน
- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านไฟฟ้า
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
4. หลักฐานการขอใบประกอบวิชาชีพครู
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
สนใจยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. - 8 พ.ค. 2550 ในวันและเวลาราชการ
หรือ สอบถามรายระเอียดได้ที่ 074-212300 ต่อ 121

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 1999 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th

กลับสู่หน้าหลัก