ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : คำสั่งปีการศึกษาที่ 2/2559   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 783 ครั้ง    ที่ ๑๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
   แสดง: 840 ครั้ง    ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
   แสดง: 839 ครั้ง    ที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   แสดง: 749 ครั้ง    ที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
   แสดง: 782 ครั้ง    ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
   แสดง: 851 ครั้ง    ที่ ๑๑๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ราชการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   แสดง: 811 ครั้ง    ที่ ๐๐๙๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 19 เมาษายน 2560
   แสดง: 780 ครั้ง    ที่ ๐๐๙๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 19 เมษายน 2560
   แสดง: 786 ครั้ง    ที่ ๐๐๙๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงายตัว และมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. (สำรอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 7 เมษายน 2560
   แสดง: 856 ครั้ง    ที๐๐๙๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ เมษายน 2560
   แสดง: 771 ครั้ง    ที่ ๐๐๙๐๐/๒๕๖๐ เรื่้อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง วันที่ 5 เมษายน 2560
   แสดง: 744 ครั้ง    ที่ ๐๐๘๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบิรหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติการ วันที่ 3 เมษายน 2560
   แสดง: 728 ครั้ง    ที่ ๐๐๘๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ วันที่ 29 มีนาคม 2560
   แสดง: 783 ครั้ง    ที่ ๐๐๗๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการประเมิลผลการปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มีนาคม 2560
   แสดง: 745 ครั้ง    ที่ ๐๐๙๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 10 มีนาคม 2560
มีข้อมูลทั้งหมด  67  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5