ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : คำสั่งวิทยาลัยปีการศึกษา 1/2561   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 994 ครั้ง    ที่ ๒๕๖๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
   แสดง: 820 ครั้ง    ที่ ๒๕๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)
   แสดง: 850 ครั้ง    ที่ ๒๕๒๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอลรมสัมมนาโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   แสดง: 1,171 ครั้ง    ที่ ๒๔๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน (รอบที่ ๒)
   แสดง: 895 ครั้ง    ที่ ๒๕๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   แสดง: 870 ครั้ง    ที่ ๒๕๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วิถีธรรม วิถีไทย ตามรอยพ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   แสดง: 835 ครั้ง    ที่ ๒๔๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ(บาฮาซา)
   แสดง: 839 ครั้ง    ที่ ๒๔๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
   แสดง: 807 ครั้ง    ที่ ๒๓๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนมูลนิธิชูชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   แสดง: 854 ครั้ง    ที่ ๒๓๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3