ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการ 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิ 
  ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องการลงทะเบียนขอมีบัตรนักศึกษา ให้นักเรียน ปวช.1 นักศึกษา ปวส.1 ลงทะเบียนข 
  ประกาศรับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 
  ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 /2564 เพื่อนำส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
  ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางรายวิชา และขอถอนราย 
  ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 
  รายงานผลการยุบกลุ่มเรียนในระบบ ศธ ๐๒ ออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  171  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>