ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ตารางการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษาที่ 1/2559  
  กำหนดการและแนวปฏิบัติว่าด้วยการนำวิชาฝึกงานไปฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวช. และปวส.  
  กำหนดการและแนวปฏิบัติการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระ 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ทั้งระดับชั้น ปวช. แ 
  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
  โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสารโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาไหม่ 2559 ระดับ ปวช.และ ปวส. 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาไหม่ 2559 ระดับ ปวช. 
  การเปิดสอนภาคเรียยฤดูร้อน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 
  นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื้องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  131  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    13/14

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14